Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2020 12:43:01
Дата здійснення дії: 25.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовиробів ім.Письменного"
Код за ЄДРПОУ:  00191264
Текст повідомлення: 

                                                                                                                  ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство

 Київський завод металовиробів ім.Письменного

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  «Київський  завод  металовиробів  ім.Письменного» (код  ЄДРПОУ  00191264 ) повідомляє   про проведення  річних Загальних   зборів   акціонерів,   які    відбудуться  „28”  квітня  2020 року о 10.00  годині за адресою: м.Київ,  вул.Заболотного, 138, оф.5. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50  за місцем та у день проведення зборів. Право на участь у зазначених Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на  24 годину  «22» квітня  2020 року.

 

Проект порядку денного

1. Обрання  членів Лічильної комісії

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019 рік та прийняття рішення  за наслідками його розгляду.

4. Звіт  Наглядової  ради Товариства про роботу у 2019 році та прийняття рішення  за наслідками його  розгляду.

 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ КЗМ ім.Письменного,  розподіл прибутку і збитків ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2019 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

  6.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

                                            Проекти  рішень  щодо питань, включених до проекту порядку денного

-  по питанню 1.Обрання  членів Лічильної комісії - 

«1.Затвердити обрання Лічильної комісії у складі:

                Голова – Горбач Марина Сергіївна, 

        Члени комісії – Килимник Аліна Віталіївна, Дробот Олексій Петрович.

    2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.»;

  • по питанню 2.Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

     «Затвердити наступний регламент роботи:

          Доповіді – до 15 хвилин;

          Виступи по питанням Порядку денного – до 5 хвилин;

          Пропозиції і довідки – до 3 хвилин.»;

     - по питанню 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019 рік та прийняття рішення  за наслідками його розгляду :

«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2019рік.»;    

-   по питанню  4. Звіт  Наглядової  ради Товариства про роботу у 2019 році та прийняття рішення  за наслідками його  розгляду :

 « Затвердити звіт  Наглядової  ради Товариства про роботу у 2019 році. »;

  • по питанню  5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку і збитків ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2019 році та затвердження фонду виплати дивідендів :

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ КЗМ ім.Письменного за 2019  рік.  Прибуток  отриманий ПрАТ  КЗМ ім.Письменного   2019 року у розмірі  1 035 531,78 грн. залишити  нерозподіленим. Виплату дивідендів не здійснювати.»;

  • по питанню 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

  «1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що учинятимуться  Товариством  протягом  не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

          - правочини щодо  договорів оренди  нежитлових приміщень;

          - правочини щодо  договорів оренди  основних  засобів;

        -правочини щодо договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень;

        - правочини щодо договорів купівлі-продажу  основних засобів;

        -правочин щодо договорів купівлі-продажу земельних   ділянок;

       - правочини щодо договорів купівлі-продажу корпоративних прав;

       - правочини щодо виходу Товариства з інших  господарських товариств.

2.  Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів  згідно п.1 цього рішення і  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.  При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких  правочинів повинні  застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 закону України «Про акціонерні товариства.».

 

 Інформація про Загальні збори акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет  та  Загальнодоступній інформаційній базі даних  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 18.03.2019 р. загальна кількість простих іменних акцій – 29 556 (двадцять дев'ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) шт., голосуючих – 24 529 (двадцять чотири тисячі п’ятсот двадцять дев’ять)  шт.

З усіма матеріалами  та проектами рішень  Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ  КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150,  м.Київ, вул.Горького, 50, к.4,  в робочі дні, відповідальна особа Голова правління Товариства Бондар Михайло Миколайович.  Телефон для довідок: (044) 287-33-15.  В день проведення річних  Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекти рішення з питань порядку денного у письмовій формі надаються акціонерам у місці проведення  Загальних зборів.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

.   Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року,  з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України»    акціонер  що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

2019рік

попередній

2018рік

Усього активів

11050

10072

Основні засоби (за залишковою вартістю

3432

3608

Запаси

25

37

Сумарна дебіторська заборгованість

2388

2210

Гроші та їх еквіваленти

1293

831

Нерозподілений прибуток

3776

2740

Власний капітал

10824

9788

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4138

4138

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

226

284

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1036

596

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29556

29556

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

35,05

20,17

 

 

                            Підтверджую достовірність інформації, що міститься у  повідомленні.

 

                                       Голова правління                   Бондар Михайло Миколайович.