Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.04.2011
Дата публікації 05.05.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ Київський завод металовиробів ім.Письменного
Правління ВАТ КЗМ ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
„24” червня 2011 року о 9.00 за адресою: м.Фастів, вул.Соборна,1-А.
Право на участь у зазначених загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на «21» червня 2011 року.
Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
2. Звіт та затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства ВАТ КЗМ ім.Письменного за 2010 р..
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 р.
4. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства.
5. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу ВАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку ВАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2010 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
6 Затвердження нової редакції Статуту Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання договорів.
Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства, і батькам дітей-акціонерів до 16 років – свідоцтво про народження дитини.
З усіма матеріалами й проектами рішень Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в Правлінні ВАТ КЗМ ім.Письменного. Телефон для довідок: (044)287-33-15, 289-02-77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2010 рік
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 9418,0 9676,8
Основні засоби 4884,5 5274,2
Довгострокові фінансові інвестиції 3738,6 3738,6
Інші необоротні активи - 137,4
Запаси 12,3 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 604,5 418,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 178,2 96,9
Нерозподілений прибуток 177,6 714,0
Власний капітал 8617,4 9153,7
Статутний капітал 4137,8 4137,8
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 800,6 523,1
Чистий прибуток (збиток) -536,4 9,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29,6 29,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Численість працівників на кінець періоду (осіб) 9 11
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.) 277,4 247,7

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газетах «Відомості ДКЦПФР» №80(1085) від 29.04.2011р. та «Акціонер» №44(648) від 28.04.2011р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.05.2011
(дата)