Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.12.2011
Дата публікації 30.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства Київський завод металовиробів ім.Письменного, м.Київ, вул.Горького, 50.
Відкрите акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „17” лютого 2012 року о 9.00 за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 15, оф.5.
Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на «13» лютого 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010- 2011 роки.
4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства ВАТ КЗМ ім.Письменного за 2010- 2011 роки..
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010- 2011 роки.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010- 2011 роки..
7. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу ВАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку ВАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2010 - 2011 роках та затвердження фонду виплати дивідендів.
8. Затвердження Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради.
11.Обрання членів Правління Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання договорів.
13. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.
14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
15. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства.
16. Затвердження Положення про правління Товариства.
З усіма матеріалами та проектами рішень Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ВАТ КЗМ ім.Письменного за адресою: м.Київ, вул.Горького, 50. Телефон для довідок: (044) 287-33-15, 289-02-77.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в газетах «Відомості ДКЦПФР» №247(2052) від 29.12.2011р. та «Акціонер» від 29.12.2011р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.12.2011
(дата)