Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2013
Дата публікації 14.03.2013 13:30:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство
Київський завод металовиробів ім.Письменного
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства Київський завод металовиробів ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „19” квітня 2013 року о 9.00 за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 15, оф.5.
Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «15» квітня
2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ КЗМ ім.Письменного за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2012 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
7. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.

З усіма матеріалами та проектами рішень Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в АТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50, к.5, в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефони для довідок: (044) 287-33-15, 289-74-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний
2012 попередній
2011
Усього активів 8954,0 9079,5
Основні засоби 4245,7 4534,8
Довгострокові фінансові інвестиції 4013,6 3942,7
Запаси 9,4 12,6
Сумарна дебіторська заборгованість 381,8 432,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,5 156,5
Нерозподілений прибуток 881,9 970,4
Власний капітал 3122,5 3122,5
Статутний капітал 4137,8 4137,8
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 811,8 848,8
Чистий прибуток (збиток) (88,5) (395,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29556 29556
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 10

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47(1551) від 11 березня 2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2013
(дата)