Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 12.03.2015 15:25:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічне акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50 Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „17” квітня 2015 року о 9.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5. Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем та у день проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства. Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «13» квітня 2015 року. Порядок денний: 1. Обрання членів Лічильної комісії 2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ КЗМ ім.Письменного за 2014 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2014 році та затвердження фонду виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства. 11.Обрання членів Правління Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. 13. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів. З усіма матеріалами та проектами рішень Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в АТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50, к.4, в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефони для довідок: (044) 287-33-15, 289-74-02. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Найменування показника Період звітний 2014 рік попередній 2013 рік Усього активів 8689 8179 Основні засоби 3856 4070 Довгострокові фінансові інвестиції 5012 4196 Запаси 6 3 Сумарна дебіторська заборгованість 804 401 Грошові кошти та їх еквіваленти 572 517 Нерозподілений прибуток 509 3835 Власний капітал 4042 206 Статутний капітал 4138 4138 Довгострокові зобов`язання - - Поточні зобов`язання 1160 1008 Чистий прибуток (збиток) 509 37 Середньорічна кількість акцій (шт.) 29556 29556 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47(2051) від 11 березня 2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2015
(дата)