Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2016
Дата публікації 15.03.2016 11:37:46
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. ПИСЬМЕННОГО»
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул.Горького,50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 044-287-15-49
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство

 Київський завод металовиробів ім.Письменного

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства  «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє   про проведення річних Загальних   зборів   акціонерів,   які    відбудуться  „20”  квітня 2016 року о 10.00  годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5. 

Реєстрація учасників здійснюється з 9.20 до 9.50 за місцем та у день проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.

Право на участь у зазначених Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину  «13» квітня  2016 року.

                                                       Порядок денний:

1. Обрання  членів Лічильної комісії

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.   

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства  АТ КЗМ   ім.Письменного за 2015 рік.   

 5. Звіт  Наглядової  ради Товариства за  2015 рік та прийняття рішення за наслідками     розгляду цього звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2015 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

7. Про  схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів. 

 

З усіма матеріалами  та проектами рішень  Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в АТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150,  м.Київ, вул.Горького, 50, к.4,  в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна.  Телефони для довідок: (044) 287-33-15, 289-74-02.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2015 рік

попередній

2014 рік

Усього активів

12839

9849

Основні засоби

3808

3856

Довгострокові фінансові інвестиції

6848

5012

Запаси

607

6

Сумарна дебіторська заборгованість

1062

403

Грошові кошти та їх еквіваленти

514

572

Нерозподілений прибуток

650

509

Власний капітал

7940

4042

Статутний капітал

4138

4138

Довгострокові зобов`язання

-

-

Поточні зобов`язання

111

1160

Чистий прибуток (збиток)

650

509

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29556

29556

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом

періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Повідомлення про проведення  річних Загальних зборів опубліковано в  офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 50(2304)  від 15 березня 2016 року.
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2016
(дата)