Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 24.03.2017
Дата публікації 24.03.2017 16:20:50
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. ПИСЬМЕННОГО»
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул.Горького,50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 044-287-15-49
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство
"Київський завод металовиробів ім.Письменного"
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „26” квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50 за місцем та у день проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «20» квітня 2017 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2016 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
6. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо його участі у господарських товариствах та передачі майна Товариства до статутних капіталів зазначених господарських товариств.
7. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.


Інформація про Загальні збори акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет та Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
З усіма матеріалами та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50, к.4, в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефони для довідок: (044) 287-33-15.
В день проведення Загальних зборів з усіма матеріалами та документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішення з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у місці їх проведення.
Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року, з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України» акціонер що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 2016 рік попередній 2015 рік
Усього активів 12664 12728
Основні засоби 3684 3808
Довгострокові фінансові інвестиції 6821 6848
Запаси 14 607
Сумарна дебіторська заборгованість 1673 1062
Грошові кошти та їх еквіваленти 1759 514
Нерозподілений прибуток (1843) 650
Власний капітал 12664 7940
Статутний капітал 4138 4138
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 1287 111
Чистий прибуток (збиток) (1843) 650
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29556 29556
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7


Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 (2562) від 24 березня 2017 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бондар Михайло Миколайович