Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 16:27:07
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. ПИСЬМЕННОГО»
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул.Горького,50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 044-287-15-49
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

 

Приватне акціонерне товариство

" Київський завод металовиробів ім.Письменного"

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє   про проведення  річних Загальних   зборів   акціонерів,   які    відбудуться  „26”  квітня 2017 року о 10.00  годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50 за місцем та у день проведення  зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.

Право на участь у зазначених Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину  «20» квітня    2017 року.

 

Проект порядку денного

   1. Обрання  членів Лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

    4. Звіт  Наглядової  ради Товариства за  2016 рік та прийняття рішення за наслідками     розгляду цього звіту.

    5. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження   річного балансу ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2016 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

    6. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо його участі у господарських товариствах та передачі майна Товариства до статутних капіталів зазначених господарських товариств.

      7. Про  схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних    правочинів. 

 Інформація про Загальні збори акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет  та Загальнодоступній інформаційній базі даних  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.  З усіма матеріалами  та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ  КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150,  м.Київ, вул.Горького, 50, к.4,  в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна.  Телефони для довідок: (044) 287-33-15. В день проведення  Загальних  зборів з усіма матеріалами та документами  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішення з питань порядку  денного акціонери можуть ознайомитись у місці їх проведення.

Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року,  з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України»    акціонер  що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2016 рік

попередній

2015 рік

Усього активів

12664

12728

Основні засоби

3684

3808

Довгострокові фінансові інвестиції

6821

6848

Запаси

14

607

Сумарна дебіторська заборгованість

1673

1062

Грошові кошти та їх еквіваленти

1759

514

Нерозподілений прибуток

(1843)

650

Власний капітал

12664

7940

Статутний капітал

4138

4138

Довгострокові зобов`язання

-

-

Поточні зобов`язання

1287

111

Чистий прибуток (збиток)

(1843)

650

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29556

29556

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом

періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

 

Повідомлення про проведення  річних Загальних зборів опубліковано в  офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №57 (2562)  від 24 березня 2017 року.
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)