Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2018
Дата публікації 06.03.2018 15:56:25
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. ПИСЬМЕННОГО»
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул.Горького,50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 044-287-15-49
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство

 Київський завод металовиробів ім.Письменного

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код  ЄДРПОУ  00191264) повідомляє   про проведення  річних Загальних   зборів   акціонерів,   які    відбудуться  „12”  квітня  2018 року о 10.00  годині за адресою: м.Київ,  вул.Заболотного, 138, оф.5. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50  за місцем та у день проведення зборів. Право на участь у зазначених Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на  24 годину  «05» квітня  2018 року.

Проект порядку денного

1. Обрання  членів Лічильної комісії

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення  за наслідками його розгляду.

 4. Звіт  Наглядової  ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення  за наслідками його  розгляду.

     5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ КЗМ ім.Письменного,  розподіл прибутку і збитків ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2017 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

     6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

     7. Затвердження Статуту Товариства  в новій редакції.

     8. Затвердження  Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.

     9.  Затвердження  Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

     10.  Затвердження  Положення про Правління Товариства в новій редакції.

 

 Інформація про Загальні збори акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет. 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 01.03.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій – 29 556 (двадцять дев'ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) шт., голосуючих – 24 521 (двадцять чотири тисячі п’ятсот двадцять одна)  шт.

З усіма матеріалами  та проектами рішень  Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ  КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150,  м.Київ, вул.Горького, 50, к.4,  в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна.  Телефон для довідок: (044) 287-33-15.  В день проведення річних  Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекти рішення з питань порядку денного у письмовій формі надаються акціонерам у місці проведення  Загальних зборів.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

.   Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року,  з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України»    акціонер  що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

2017 рік

попередній

2016 рік

Усього активів

9224

12664

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4234

3684

Запаси

24

14

Сумарна дебіторська заборгованість

1704

1673

Гроші та їх еквіваленти

517

1759

Нерозподілений прибуток

2144

(1843)

Власний капітал

9224

12664

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4138

4138

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

674

1287

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2144

(1843)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29556

29556

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

72,54

(62,35)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2018
(дата)