Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.05.2010
Дата публікації 25.05.2010 13:30:11
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ Київський завод металовиробів ім.Письменного
Правління ВАТ КЗМ ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264)
повідомляє про Загальні збори акціонерів, які відбудуться
„07” липня 2010 року о 9.00 за адресою: м.Фастів, вул.Соборна,1-А.
Право на участь у зазначенних Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на «07» липня 2010 року.
Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства
за 2009 рік та визначення основних напрямків фінансово-господарської
діяльності у 2010 році.
2. Звіт та затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства
ВАТ КЗМ ім.Письменного за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2009 рік.
4. Звіт про діяльність Наглядової ради товариства за 2009 рік.
5. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу ВАТ КЗМ ім.Пись-
менного, розподіл прибутку ВАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у
2009 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у
документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
7. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких
змінюється з документарної в бездокументарної форми існування.
8. Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних папе-
рах власникам акцій.
9. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 01/03-1-ВР від «02» січня
2003 р., укладеного з ТОВ «Р.Ц.Б.».
10. Визначення дати припинення ведення реєстру.
11. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених
у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування,
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
13. Внесення змін в персональний склад Правління та Ревізійної комісії това-
риства.

Реєстрація учасників здійснюється з 8.15 до 8.50 за місцем проведення
зборів. Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства, і батькам дітей-акціонерів до 16 років – свідоцтво про народження дитини.
З усіма матеріалами й проектами рішень загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в Правлінні ВАТ КЗМ ім..Письменного.
Телефон для довідок: (044) 287-33-15, (044) 289-02-77Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
за 2009 рік
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 9676,8 9245,5
Основні засоби 5274,2 4934,5
Довгострокові фінансові інвестиції 3738,6 3738,6
Інші необоротні активи 137,4 137,4
Запаси 10,9 6,2
Сумарна дебіторська заборгованість 418,8 254,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,9 174,6
Нерозподілений прибуток 714,0 712,4
Власний капітал 9153,7 9144,1
Статутний капітал 4137,8 4137,8
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 523,1 101,4
Чистий прибуток 9,6 159,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29,6 29,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Численість працівників на кінець періоду (осіб) 11 13
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.) 247,7 226,1


Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в «Відомостях ДКЦПФР» №91(849) від 21.05.2010р. та газеті «Акціонер» №50(542) від 20.05.2010р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2010
(дата)