Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Бондар М.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Київський завод метеловиробів ім.Письменного"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 Київ Горького, 50
4. Код за ЄДРПОУ 00191264
5. Міжміський код та телефон, факс 8(044) 287-33-15 8(044) 287-20-35
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Можаровський Анатолій Григорович СН 876661
28.07.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0.0677
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Посадова особа Можаровський Анатолій Григорович (паспорт: серія СН номер 876661 виданий 28.07.1998 р. Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0677%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2800 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.02.2012 р. по 17.04.2015 р..
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Равва Галина Анатоліївна СО 069382
11.05.1999 Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0.0338
Зміст інформації:
Рішення про обрання ( переобрання) прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 р. Обрання ( переобрання) посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Равва Галина Анатоліївна (паспорт: серія СО номер 069382 виданий 11.05.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0338%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1400 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів АТ КЗМ ім.Письменного. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 простих іменних акцій.
17.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Вакуленко Сергій Анатолійович ТТ 130220
17.02.2012 Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві
9.6495
Зміст інформації:
Рішення про обрання (переобрання) прийнято черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2015 р. Обрання ( переобрання) посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Вакуленко Сергій Анатолійович (паспорт: серія ТТ номер 130220 виданий 17.02.2012 р. Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,6495%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 399280 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради АТ КЗМ ім.Письменного. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2852 простих іменних акцій.
17.04.2015 обрано Член Правління Ярощенко Василь Петрович СК 334421
01.10.1996 Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання (переобрання) прийнято черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2015 р. Обрання ( переобрання) посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Ярощенко Василь Петрович (паспорт: серія СК номер 334421 виданий 01.10.1996 р. Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ДП ВАТ КЗМ ім.Письменного. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015 обрано Член Правління Буряк Світлана Миколаївна СК 493021
18.02.1997 Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання (переобрання) прийнято черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2015 р. Обрання ( переобрання) посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Буряк Світлана Миколаївна (паспорт: серія СК номер 493021 виданий 18.02.1997 р. Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області) обрано (переобрано) на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер АТ КЗМ ім.Письменного. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015 обрано Голова Правління Бондар Михайло Миколайович СО 013734
24.12.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання (переобрання) прийнято Наглядовою радою Товариства 17.04.2015 р. Обрання ( переобрання) посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Бондар Михайло Миколайович (паспорт: серія СО номер 013734 виданий 24.12.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано (переобрано) на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17,042018р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління АТ КЗМ ім.Письменного. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Попов Сергій Валентинович СК 766174
01.02.1998 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області
5.8093
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради. Попов Сергій Валентинович (паспорт: серія СК номер 766174 виданий 01.02.1998 р. Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,8093%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 240380 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 17.04.2018 р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2008 р. до 06.05.2010 р. – директор ЗАТ «Аудиторська фір ма «Лу,К,А», з 06.05.2010 р до цього часу - Фізична особа-підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1717 простих іменних акцій.