Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Бондар Михайло Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Київський завод метеловиробів ім.Письменного"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 Київ Горького, 50
4. Код за ЄДРПОУ 00191264
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 287-33-15 (044) 287-33-15
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 15.06.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.06.2016 6364 12728 50
Зміст інформації:
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (далі Товариство) 15 червня 2016 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме ухвалено наступне рішення: «1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по кожній групі нижчевказаних правочинів, а саме: - правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень; - правочини щодо договорів оренди основних засобів; -правочини щодо відчуження нежитлових приміщень; - правочини щодо відчуження основних засобів; -правочини щодо відчуження земельних ділянок; - правочини щодо відчуження корпоративних прав в інших підприємствах. 2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення. 3. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.» Вартість активів АТ КЗМ ім.Письменного за даними останньої річної фінансової звітності 12 728 тис. грн.. Гранична сукупність вартості правочинів по кожній групі вищевказаних правочинів більше 6 364 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) більше 50% по кожній групі вищевказаних правочинів. Загальна кількість голосуючих акцій 24521, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 18865, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 18865 , "проти" прийняття рішення 0. Загальними зборами акціонерів Товариства 15 червня 2016 року було прийнято рішення змінити тип Товариства з публічного на приватне.