Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Бондар Михайло Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Київський завод метеловиробів ім.Письменного"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 м.Київ 50
4. Код за ЄДРПОУ 00191264
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 287-33-15 (044) 287-33-15
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 15.06.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.06.2016 припинено повноваження Член Правління Буряк Світлана Миколаївна СК 493021
18.02.1997 Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припининня повноважень Правління в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства. Посадова особа Буряк Світлана Миколаївна (паспорт: серія СК номер 493021 виданий 18.02.1997 р. Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області), яка займала посаду Члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 р.. Згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товаритсва «Київський завод металовиробів ім.Письменного» 15 червня 2016 року обрано членом Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного.
15.06.2016 припинено повноваження Голова Правління Бондар Михайло Миколайович СО 013734
24.12.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припининня повноважень Правління в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства. Посадова особа Бондар Михайло Миколайович (паспорт: серія СО номер 013734 виданий 24.12.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голови Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товаритсва «Київський завод металовиробів ім.Письменного» 15 червня 2016 року обрано Головою Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного.
15.06.2016 припинено повноваження Член Правління Ярощенко Василь Петрович СК 334421
01.10.1996 Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припининня повноважень Правління в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства. Посадова особа Ярощенко Василь Петрович (паспорт: серія СК номер 334421 виданий 01.10.1996 р. Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товаритсва «Київський завод металовиробів ім.Письменного» 15 червня 2016 року обрано членом Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного.
15.06.2016 обрано Голова Наглядової ради Вакуленко Сергія Анатолійовича ТТ 130220
17.02.2012 Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві
9.6495
Зміст інформації:
Рішення про обрання Членом Наглядової ради прийнято Загальними зборами 15.06.2016р. та обрано Головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради 15.06.2016 р.. Обрання посадової особи виконано на підставі рішенням Наглядової ради Товариства 15.06.2016 р.. Вакуленко Сергія Анатолійовича (паспорт: серія ТТ номер 130220 виданий 17.02.2012 р. Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,6495%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,6495%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради АТ КЗМ ім.Письменного. Акціонер, розмір пакета акцій Товариства, які належать цій особі: 9,6495% акцій.
15.06.2016 обрано Член Наглядової ради Равва Галина Анатолієвна СО 069382
11.05.1999 Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0.0338
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 15.06.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 15.06.2016 р. Равву Галину Анатолієвну (паспорт: серія СО номер 069382 виданий 11.05.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0338%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0338%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів АТ КЗМ ім.Письменного. Акціонер, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0338% акцій.
15.06.2016 обрано Член Наглядової ради Попов Сергій Валентинович СК 766174
01.02.1998 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області
6.3676
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 15.06.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 15.06.2016 р. Попова Сергія Валентиновича (паспорт: серія СК номер 766174 виданий 01.02.1998 р. Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,3676%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 6,3676%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2008 р. до 06.05.2010 р. – директор ЗАТ «Аудиторська фірма «Лу,К,А», з 06.05.2010 р до цього часу - фізична особа-підприємець. Акцірнер, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6,3676% акцій.
15.06.2016 обрано Член Правління Буряк Світлана Миколаївна СК 493021
18.02.1997 Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ КЗМ ім.Письменного 15.06.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Буряк Світлану Миколаївну (паспорт: серія СК номер 493021 виданий 18.02.1997 р. Фастівським МРВГУ МВС України в Київькій області) обрано на посаду Члена Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер АТ КЗМ ім.Письменного. Часткою в статутному капiталi не володіє.
15.06.2016 обрано Член Правління Ярощенко Василь Петрович СК 334421
01.10.1996 Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ КЗМ ім.Письменного 15.06.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Ярощенко Василя Петровича (паспорт: серія СК номер 334421 виданий 01.10.1996 р. Фастівський МРВГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Член Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ДП АТ КЗМ ім.Письменного. Часткою в статутному капiталi не володіє.
15.06.2016 обрано Голова Правління Бондар Михайло Миколайович СО 013734
24.12.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ КЗМ ім.Письменного 15.06.2016 р.. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Бондар Михайла Миколайовича (паспорт: серія СО номер 013734 виданий 24.12.1998 р. Московським РУГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Голови Правління ПрАТ КЗМ ім.Письменного.. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 15.06.2019р.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління АТ КЗМ ім.Письменного. Часткою в статутному капiталi Товариства не володіє.
15.06.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Равва Галина Анатолієвна СО 069382
11.05.1999 Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0.0338
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припинити повноважень посадових осіб в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства . Посадова особа Равва Галина Анатолієвна (паспорт: серія СО номер 069382 виданий 11.05.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження та обрана членом Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0338%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0338%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 року.
15.06.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Вакуленко Сергій Анатолійович ТТ 130220
17.02.2012 Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві
9.6495
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припинити повноважень посадових осіб в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства . Посадова особа Вакуленко Сергій Анатолійович (паспорт: серія ТТ номер 130220 виданий 17.02.2012 р. Шевченківський РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голови Наглядової ради АТ КЗМ ім.Письменного , припинила повноваження та обрана членом Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,6495%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,6495%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 року.
15.06.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Попов Сергій Валентинович СК 766174
01.02.1998 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області
6.3676
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 15.06.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення про дострокове припинити повноважень посадових осіб в звязку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та прийняття нової редакції Статуту товариства . Посадова особа Попов Сергій Валентинович (паспорт: серія СК номер 766174 виданий 01.02.1998 р. Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Члена Наглядової ради АТ КЗМ ім.Письменного, припинила повноваження та обрана членом Наглядової ради ПрАТ КЗМ ім.Письменного. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,3676%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 6,3676%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 року.