Тел.: 044-287-20-35
03150, м.Київ, вул.Горького, 50


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство
Київський завод металовиробів ім.Письменного
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбуватимуться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (надалі Тимчасовий порядок) 30 грудня 2022року (дата завершення голосування).
Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «26» грудня 2022 року.

Проект порядку денного
1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку і збитків ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2019, 2020 та 2021 роках. Затвердження фонду виплати дивідендів. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства.


Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного

- по питанню 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду :
«Звіт Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню, з урахуванням умов воєнного часу, продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, Положенню про Правління Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності Товариства.»;

- по питанню 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду : « Звіт Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді, з урахуванням умов воєнного часу, продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Правління Товариства. »;

- по питанню 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
«1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.
2) Затвердити звіт Правління Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.»;

- по питанню 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку і збитків ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2019, 2020 та 2021 роках та затвердження фонду виплати дивідендів. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства:
«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПрАТ КЗМ ім.Письменного за 2019, 2020 та 2021 роки. Прибуток отриманий ПрАТ КЗМ ім.Письменного у 2019 році у розмірі 1 035 531,78 грн. залишити нерозподіленим. Збиток ПрАТ КЗМ ім.Письменного отриманий у 2020 році у розмірі 576 848,81 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Прибуток отриманий ПрАТ КЗМ ім.Письменного у 2021 році у розмірі 417 067,77 грн. залишити нерозподіленим. Виплату дивідендів не здійснювати. Затвердити основними напрямками діяльності ПрАТ КЗМ ім.Письменного: 1. Допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21, надання послуг паркування автомобільного транспорту). 2.Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ( КВЕД 68.20)».

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є Бондар Михайло Миколайович , телефон +380662754379.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – kzm-05@ukr.net .
Адреса веб-сторінки Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://00191264.smida.gov.ua/.
Голосування на загальних зборах розпочинається «20» грудня 2022 року з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці https://00191264.smida.gov.ua/ ( за посиланням: https://00191264.smida.gov.ua/user_files/334220/638/kzm_buleten_dzza_30122022r637de397ee46a.docx) та завершується о 18.00 годині «30» грудня 2022 року.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства. Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року, з дня набрання чинності закону України «Про депозитарну систему України» акціонер що не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний
2021рік звітний
2020рік звітний
2019рік попередній
2018рік
Усього активів 10408 10247 10824 10072
Основні засоби (за залишковою вартістю 2496 2014 2597 3608
Запаси 6 63 25 37
Сумарна дебіторська заборгованість 2256 1667 2388 2210
Гроші та їх еквіваленти 2117 1998 1293 831
Нерозподілений прибуток 3616 3199 3776 2740
Власний капітал 10663 10247 10824 9788
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4138 4138 4138 4138
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 256 276 226 284
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
417
(577)
1036
596
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29556 29556 29556 29556
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 14,11 (19,51) 35,03 20,17Наглядова рада ПрАТ КЗМ ім.Письменного

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00191264 - Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00191264 - Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 4 кв 2022 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- фізична Вакуленко Сергій Анатолійович

Акція проста бездокументарна іменна 140.00 2852 9.6495
- фізична Вакуленко Наталія Володимирівна

Акція проста бездокументарна іменна 140.00 4084 13.8178
- фізична Попов Сергій Валентинович

Акція проста бездокументарна іменна 140.00 1882 6.3676
- юридична Компанія "Освелл Інтернешинал С.А. Лімітед" (Oswell International S.A. Limited)

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Акція проста бездокументарна іменна 140.00 12671 42.8712
Рік Квартал
2022 4 3 2 1
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовирбів ім.Письменного" - Код ЄДРПОУ: 00191264

03150, м.Київ, вул.Горького, 50

044-287-20-35

00191264.smida.gov.ua