Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.05.2013
Дата публікації 28.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
Київський завод металовиробів ім.Письменного
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства Київський завод металовиробів ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „03” липня 2013 року о 9.00 за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 15, оф.5.
Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства. Право на участь у зазначених позачергових Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери
відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «26» червня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про схвалення значного правочину щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки Товариством та надання повноважень на укладення значного правочину.

З усіма матеріалами та проектами рішень позачергових Загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитися в АТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50, к. 5, в робочі дні, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефони для довідок: (044) 287-33-15, 289-74-02.
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 97(1601) від 28 травня 2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.05.2013
(дата)