Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 21.03.2014 11:47:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство
Київський завод металовиробів ім.Письменного
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства Київський завод металовиробів ім.Письменного (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „24” квітня 2014 року о 9.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5.
Реєстрація учасників здійснюється з 8.20 до 8.50 за місцем проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину «17» квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ КЗМ ім.Письменного за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2013 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
7. Про спрямування частини прибутку на формування Резервного капіталу Товариства.
8. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.

З усіма матеріалами та проектами рішень Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в АТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150, м.Київ, вул.Горького, 50, к.4, в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефони для довідок: (044) 287-33-15, 289-74-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.) за 2013 рік
Найменування показника Період
звітний 2013 попередній 2012
Усього активів 8179 8143
Основні засоби 4070 4246
Довгострокові фінансові інвестиції 4196 4014
Запаси 3 9
Сумарна дебіторська заборгованість 401 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 517 304
Нерозподілений прибуток 3835 882
Власний капітал 206 3123
Статутний капітал 4138 4138
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 1008 812
Чистий прибуток (збиток) 37 (89)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29556 29556
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51(1804) від 17 березня 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2014
(дата)