Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Бондар М.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТЕЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 Київ Горького, 50
4. Код за ЄДРПОУ 00191264
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 287-33-15 (044) 287-20-35
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 13.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 12.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2018 9224 9224 100
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (далі Товариство) 12 квітня 2018 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме ухвалено наступне рішення: «1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: - правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень; - правочини щодо договорів оренди основних засобів; -правочини щодо договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень; - правочини щодо договорів купівлі-продажу основних засобів; -правочини щодо договорів купівлі-продажу земельних ділянок; - правочини щодо договорів купівлі-продажу корпоративних прав, - правочини щодо виходу Товариства з інших господарських товариств, 2. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення і можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 закону України «Про акціонерні товариства». Вартість активів ПрАТ КЗМ ім.Письменного за даними останньої річної фінансової звітності 9 224 тис. грн..; Гранична сукупна вартість правочинів: 9224 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9224 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кількість голосуючих акцій: 24521; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 24426; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 24426; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.